معرفی شهرستان شوط

شهرستان شوط در شمال استان آذربایجان غربی و در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو، به فاصله 257 کیلومتر از مرکز استان واقع شده و در ارتفاع 1036 متری از سطح دریا قرار گرفته است.
این شهرستان از طرف شمال به شهرستان ماکو و پلدشت، از غرب به شهرستان چالدران، از جنوب به چایپاره و از شرق به شهرستان پلدشت محدود می شود. مساحت شهرستان 931 کیلومتر مربع است.
شهرستان شوط مطابق آمار سرشماری سال 1395، دارای 15756 خانوار و 55682 نفر جمعیت بوده است که این تعداد برابر 71/1 درصد کل جمعیت استان را شامل شده و چهاردهمین شهرستان از نوزده شهرستان استان از نظر جمعیتی است. از کل جمعیت شهرستان شوط 28390 نفر مرد و 27292 نفر را زن تشکیل می دهد. به عبارتی از کل تعداد جمعیت 99/50 درصد مردان و 01/49 درصد زنان می¬باشند. بررسی ساخت سنی جمعیت شهرستان شوط نشان می دهد که جمعیت آن جمعیت جوانی است به طوری که از کل جمعیت 31/29 درصد کمتر از 15 سال و 35/65 درصد در گروه سنی 64-15 سال و 67/5 درصد در گروه سنی 65 و بیشتر قرار داشته اند.
از مجموع جمعیت شهرستان 27675(7/49 درصد) نفر در مناطق شهری و 28007(3/50 درصد) نفر در مناطق روستایی ساکن می باشند.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1386، شهرستان شوط به مرکزیت شهر شوط از شهرستان ماکو جدا شد و  این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و قره قویون، چهار دهستان و سه شهر شوط و مرگنلر و یولاگلدی 71روستا است.