بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از #محل احداث سد شوط

فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از#محل احداث سد شوط بازدید دکردند.

#گزارش تصویری

🔸بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از

#محل احداث سد شوط

- با احداث این سد بیش از ۲هزار ۵۰۰ هکتار از اراضی دیمی این شهرستان با آبیاری نوین کشاورزی به اراضی آبی تبدیل خواهد شد
.
.