در راستای هرگونه تصرف و تجاوز به بستر و حریم رودخانه بشدت برخورد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط گفت: در راستای هرگونه تصرف و تجاوز به بستر و حریم رودخانه بشدت برخورد خواهد شد.

عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط گفت: در راستای هرگونه تصرف و تجاوز به بستر و حریم رودخانه بشدت برخورد خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط

فرماندار شهرستان شوط با اشاره به برخورد با هرگونه تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها اعلام داشت: برابر قانون صیانت از اراضی ملی ، حریم رودخانه ها و همچنین عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز جز وظایف دستگاههای اجرایی شهرستان بوده و  فرمانداری بشدت پیگیر انجام مقررات دراین خصوص خواهد بود.

عبدالهی اصل در ادامه تاکید کرد: بدین منظور هیاتی با سرپرستی بخشداران و متشکل از روسای جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی ، بنیاد مسکن و منابع آب تشکیل تا با همکاری مردم و دهیاران نسبت به شناسایی هرگونه موارد غیرقانونی اقدام و برخوردهای لازم را بعمل آورند.

فرماندار شهرستان شوط همچنین باتوجه به شیوع بیماری کرونا در سطح کشور و تعطیلی ادارات تصریح کرد: کسانی که در راستای تجاوز و تصرف به حریم بستر رودخانه باسوء استفاده اقدام به تخریب منابع طبیعی کردند،طبق قانون برخوردخواهد شد.