بازدید فرماندار شهرستان شوط از اداره امور مالیاتی و دیدار گفتگو با رییس و کارکنان این اداره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: فرماندار شهرستان شوط از اداره امور مالیاتی و دیدار با رییس و کارکنان این اداره گفتگو نمود.

فرماندار شهرستان شوط:

بایستی تلاش کنیم پروژه ‎ های احداثی از منابع درآمدهای مالیاتی، به مردم معرفی شود / تا مردم بتوانند آثار مالیات پرداختی خود را لمس کنند/ که این امر مهم از الزمات برای شهرداریها و دهیاری های شهرستان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: فرماندار شهرستان شوط از اداره امور مالیاتی و دیدار با رییس و کارکنان این اداره گفتگو نمود.

فرماندار شهرستان شوط در این دیدار ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیر و کارکنان این اداره، مالیات را نیاز ضروری اداره هر شهر و شهرستان دانست و گفت: مالیات و استفاده صحیح از آن میتواند به توسعه و پیشرفت کمک کند و در شرایط مختلف میتواند موانع و مشکلات مهم حوزه هایی همچون تولید و اشتغال را برطرف نماید.

وی تأکید کرد: در بحث مالیات هم باید به بعد تحقق درآمدهای دولت و هم به موضوع چگونگی دریافت مالیات و رعایت عدالت در این خصوص توجه و دقت داشت.

عبدالهی اصل رعایت حال اقشار کم درآمد و شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی را مورد تأکید قرار داد و دقت در اعمال قانون و اجرای دقیق عدالت مالیاتی را خواستار شد.

عبدالهی اصل یادآور شد: بایستی تلاش کنیم پروژه ‎ های احداثی از منابع درآمدهای مالیاتی، به مردم معرفی شود تا مردم بتوانند آثار مالیات پرداختی خود را لمس کنند، که این امر مهم از الزمات برای شهرداریها و دهیاری های شهرستان است.

عبداله زاده رییس اداره امور مالیاتی شهرستان شوط نیز در این دیدار بیان داشت: در سال 1398 از محل عوارض وصول شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، بیش از 27 میلیارد ریال مستقیما توسط اداره کل امور مالیاتی به حساب شهرداری ها شهرستان شوط واریز شده است. از این رقم در حدود 18 میلیارد ریال به حساب شهرداری شوط و حدود3 میلیارد ریال به حساب شهرداری مرگنلر و مبلغ 5 میلیارد ریال به حساب شهرداری یولاگلدی شهرستان شوط واریز شده است.