#برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان با حضور فرماندار،معاون فرماندار و اعضای این کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان با حضور فرماندار،معاون فرماندار و اعضای این کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در این جلسه بر شناسایی و رفع مشکلات واحدهای کارگری تاکیدکرد و افزود:همه ما در برابر صیانت از جامعه کارگری مسئولیت داریم از این رو همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط می تواند مسیر را برای حل و فصل مشکلات جامعه کارگری هموار سازد.

در این نشست اهم مسائل و مشکلات کارگری شهرستان، مسائل اقتصادی و مشکلات صاحبان صنایع و شهرک های صنعتی و بالاخص کارگران شرکت راهسازی ایران بررسی شد.