برگزاری جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان شوط به ریاست فرماندار شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و رفع انسداد بی سوادی در شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

✍️ جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و رفع انسداد بی سوادی در شهرستان شوط به ریاست فرماندار و اعضای شورای در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و رفع انسداد بی سوادی در شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.
عبدالهی اصل در این جلسه گفت :حضور نیروهای بومی در روستاها بعنوان رابط نهضت سوادآموزی و حمایت دهیاران روستاها و تشویق افراد در زمینه سوادآموزی از موثرترین عوامل رفع بیسوادی جامعه است .
فرماندار شوط  همچنین همکاری و بکارگیری ظرفیتهای اداری همه دستگاههای شهرستان را در اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی درسطح شهرستان خواستار شد.
امان الله پور  مدیر آموزش و پرورش شوط حجم ابلاغی جذب بیسوادان شهرستان شوط ۵۹۰ نفر در سال 97  اعلام کرد و افزود: از این تعداد 3۴0 نفر جذب شده ، که برای این تعداد  80 نفر آموزش دهنده  زن و مرد در امر آموزش با سواد آموزی همکاری دارند.