▪️جلسه کمیته تامین مسکن محرومین شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه کمیته تامین مسکن محرومین شهرستان شوط درمحل فرمانداری برگزار شد

▪️جلسه کمیته تامین مسکن محرومین شهرستان شوط

💢به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط: جلسه کمیته تامین مسکن محرومین شهرستان با حضور معاون فرماندار و امام جمعه و سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

🔹دستور کار جلسه
*گزارش وضعیت مسکن شهرستان،برنامه و اقدامات انجام یافته
*برنامه هایی اجرایی فعالیت های پیش بینی شده در زمینه مشارکت های مردمی حساب ۱۰۰ امام (ره)در سال ۹۸
*واگذاری اراضی جهت احداث واحد های مسکن محرومین در شهرها و روستاهای شهرستان شوط