زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹ به دست عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط نواخته شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: همزمان با سراسر کشور سال تحصیلی جدید در مدارس شهرستان شوط با 14