بازدید فرماندار و امام جمعه از اداره بهزیستی و بررسی مسایل و مشکلات این اداره

بازدید فرماندار و امام جمعه از اداره بهزیستی و بررسی مسایل و مشکلات این اداره
سرپرست فرمانداری شوط به همراه امام جمعه از اداره بهزیستی بازدید نمودند.

بازدید فرماندار و امام جمعه از اداره بهزیستی و بررسی مسایل و مشکلات این اداره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:فرماندار به همراه امام جمعه از اداره بهزیستی بازدید نموده و از نزدیک در ریان مسایل و مشکلات این اداره قرار گرفتند.

شایان ذکر است شهباز پور رییس اداره بهزیستی به ارایه گزارش در حوزه اداره مربوطه پرداخت.