آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شهرهای شوط-مرگنلر- یولاگلدی