انجام رپید تست کرونا از نمازگزاران توسط شبکه بهداشت شهرستان در نماز جمعه شهرستان شوط