🔸برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شوط

🔸برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شوط
جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شوط با حضور فرماندار شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط:جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شوط با محوریت

-بررسی مصوبات جلسه قبلی
-بررسی برداشت های خارج از لیست و همچنین مازاد بر حقابه از انهار شهرستان
-استفاده بهینه از منابع آبی و صرفه جویی در مصرف آب
-تصمیم نهایی در خصوص نصب کنتور هوشمند برگزار شد.