اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان شوط

اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان شوط
با توجه به توزیع عمومی واکسن فخرا توسط وزارت بهداشت، همشهریان گرامی می توانند واکسن ایرانی فخرا را در مراکز واکسیناسیون شهرستان شوط دریافت نمایند. روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط