وضعیت جدید رنگ بندی شهرهای آذربایجان غربی

وضعیت جدید رنگ بندی شهرهای آذربایجان غربی

وضعیت جدید رنگ بندی شهرهای آذربایجان غربی

شهرستان‌هایی که هنوز قرمز هستند: ارومیه، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، چالدران، چایپاره، خوی، سردشت، سلماس، شاهین دژ، شوط، ماکو، مهاباد، میاندوآب، نقده

پلدشت نارنجی