بازدید بخشدار قره قویون از اجرای سد آبخیز داری و بررسی‌ مسائل و مشکلات روستای شریف کندی