عملیات آسفالت ریزی بلوار #ایسی_سو (آبگرم معدنی)

عملیات آسفالت ریزی بلوار #ایسی_سو (آبگرم معدنی)
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: عملیات آسفالت ریزی بلوار #ایسی_سو (آبگرم معدنی) به همت شهرداری شوط در حال اجراست

اجرای ی عملیات آسفالت ریزی بلوار #ایسی_سو (آبگرم معدنی) به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر شوط در حال اجرابوده است

شایان ذکر است: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری شوط شامل عملیات
_زیرسازی ۲۸۰۰۰ مترمربع
_آسفالت ریزی ۹۴۰۰ مترمربع
_ جدولگذاری ۶۰۰ متر طول هزینه ، در حال اجراست.