🔻حضور کادر درمانی شبکه بهداشت درمان شهرستان در مسجد جامع شوط و اجرای تب سنجی،انجام رپیدتست و معاینات پزشکی و توزیع ماسک در بین نمازگزان