حضور معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو در حمام تاریخی صوفی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، در این بازدید،  مقرر گردید طرح ساماندهی این حمام قدیمی مورد بررسی قرار بگیرد.