حضور استاندار آذربایجان غربی در شهرستان شوط

حضور استاندار آذربایجان غربی در شهرستان شوط

استاندار آذربایجان غربی باورود به شهرستان شوط مورد استقبال حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان قرار گرفت. شایان ذکر است استاندار آذربایجان غربی جهت حضور در شهرستان چالدران با توقف کوتاه در شهرستان شوط مورد استقبال فرماندار قرار گرفت.دکتر شهریاری بعد استقبال و خوش آمدگویی، از شهرستان شوط به طرف شهرستان چالدران حرکت کرد