#بهار_قرآن

قوت غالب در فطریه

قوت غالب در فطریه
کسی که در کل سال بیشتر برنج استفاده می کند، آیا باید برنج یا مبلغ سه کیلو برنج را برای فطریه محاسبه کند؟ فطریه اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها یا پول هر کدام داده شود، کفایت می کند و منحصر به قوت غالب شخص نیست.