بازدید معاون فرماندار شهرستان شوط از نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شوط و دیدار و گفتگو با رئیس این مرکز آموزشی