ارائه خدمات بدون وقفه در مرکز 16ساعته توسط تیم سلامت

ارائه خدمات بدون وقفه در مرکز 16ساعته توسط تیم سلامت

ارائه خدمات بدون وقفه در مرکز ۱۶ ساعته توسط تیم سلامت ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
#فاصله_اجتماعی_را_رعایت_کنید
#ماسک_بزن_هموطن