بازدید و نظارت رییس هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به همراه بازرسان استانی از شعبات اخذ رای شهرستان شوط