جلسه بررسی موضوع پرونده شهرداری شوط با راه و شهرسازی

جلسه بررسی موضوع پرونده شهرداری شوط با راه و شهرسازی
به گزارش رواتبط عمومی فرمانداری شوط: موضوع پرونده شهرداری شوط با راه و شهرسازی در خصوص قیر مصرفی مابین سالهای ٨٢ تا ٨٤ طی جلسه ای بررسی شد.

جلسه بررسی موضوع پرونده شهرداری شوط با راه و شهرسازی در خصوص قیر مصرفی مابین سالهای ٨٢ تا ٨٤ باحضور فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل راه و شهرسازی ، شهردار ، شورای اسلامی شهر شوط درمحل فرمانداری چالدران برگزار شد.