💢حضور فرماندار به همراه کارشناسان دفتر اموور روستایی استانداری آذربایجان غربی در دوره آموزشی دهیاران شهرستان شوط