همزمان با سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی به شوط

سامانه ارتباطات تلفنی 111 (سامد)

سامانه ارتباطات تلفنی 111 (سامد)