رئیس اداره مخابرات در جلسه شورای اداری با محوریت روستای چاوقون :

برای رفع مشکل اینترنت ، سایت تلفن همراه بصورت مشترک مابین روستای چاوقون و آرپالیق تا پایان سال نصب و راه اندازی می شود.

برای رفع مشکل اینترنت ، سایت تلفن همراه بصورت مشترک مابین روستای چاوقون و آرپالیق تا پایان سال نصب و راه اندازی می شود.