106 روستایی شهید امینی:

بازدید بخشدار قره قویون از اجرای پروژه آبرسانی 106 روستایی شهید امینی شهرستان شوط

بازدید بخشدار  قره قویون  از اجرای پروژه آبرسانی 106 روستایی شهید امینی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: علی اقازاده بخشدار قره قویون از روستای ایشکه سو بازدید و در جهت رفع معارض اجرای پروژه آبرسانی 106 روستایی شهید امینی شهرستان شوط با اهالی روستای بحث و گفتگو نمودند.