بازدید از مزرعه گل محمدی در روستای کش آرخی شهرستان شوط

بازدید از مزرعه گل محمدی در روستای کش آرخی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: از مزرعه گل محمدی در روستای کش آرخی شهرستان شوط با حضور معاون فرمانداربازدید به عمل آمد

زمانی معاون فرماندار شهرستان شوط به همراه مدیر جهاد کشاورزی از مزرعه گل محمدی در روستای کش آرخی شهرستان شوط بازدید کردند.

گفتنی است این مزرعه گل محمدی در زمینی به مساحت 5000 متر مربع به تعداد2 هزار اصله نهال  شروع به فعالیت کرده است که میزان برداشت روزانه آن بیش از  100 کیلوگرم گل محمدی می باشد.