💢کارگروه ویژه ساخت و ساز

💢کارگروه ویژه ساخت و ساز
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ،کارگروه ویژه ساخت و سازبا حضور فرماندار، مدیرشهرسازی اطلاعات جغرافیایی و مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ماکو و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد

💢کارگروه ویژه ساخت و ساز
با عنوان هماهنگی و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز در شهرستان شوط با حضور فرماندار، مدیرشهرسازی اطلاعات جغرافیایی و مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ماکو و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد