حضور فرماندار شهرستان شوط به همراه بخشدار مرکزی در روستای خوک و بررسی مسایل و مشکلات آب کشاورزی این روستا