جلسه کمیسیون نظارت شهرستان شوط

جلسه کمیسیون نظارت شهرستان شوط
🔹جلسه کمیسیون نظارت شهرستان با حضور معاون فرماندار و با محوریت بررسی رسته های صنفی و انتخابات اتحادیه ها و تعیین هیئت تطبیق و اجرایی برگزار شد.

🔹جلسه کمیسیون نظارت شهرستان شوط

👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛جلسه کمیسیون نظارت شهرستان با حضور معاون فرماندار و با محوریت بررسی رسته های صنفی و انتخابات اتحادیه ها و تعیین هیئت  تطبیق و اجرایی برگزار شد.