بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از #آغاز عملیات اجرایی احداث جاده پالان توکن به سه راهی روستاهای سنق و طوره

بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از  #آغاز عملیات اجرایی احداث جاده پالان توکن به سه راهی روستاهای سنق و طوره
فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازآغاز عملیات اجرایی احداث جاده پالان توکن به سه راهی روستاهای سنق و طوره بازدید کردند.

#گزارش تصویری

🔸بازدید فرماندارشهرستان شوط ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از

#آغاز عملیات اجرایی احداث جاده پالان توکن به سه راهی روستاهای سنق و طوره

گفننی است ؛جاده سنق و طوره به پالان توکن به طول ۱۸۰۰ متر با اعتبار ۲۲ میلیارد ریال روند اجرایی آن شروع شده است