🔹بازدید و آموزش پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس توسط کارشناسان بهداشت محیط از مغازه ها و اغذیه فروشی ها ،نانوایی‌ها، اماکن عمومی و کارگاهها به صورت شبانه روزی در سطح شهرستان شوط