بازدید از کشتارگاه صنعتی مرغ (ارس مرغ) درشهرستان شوط