حضور فرماندار شهرستان شوط به همراه بخشدار مرکزی در روستای تیمورآباد و بازدید از طرح های عمران روستایی