بازدید از کشتارگاه صنعتی مرغ (مرغ ویژه) درشهرستان شوط