11 اردیبهشت ماه؛ روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

11 اردیبهشت ماه؛  روز جهانی کار و کارگر گرامی باد