بازدید مشترک از واحدهای صنفی قصابی، مرغ فروشی و کبابی توسط شبکه دامپزشکی شوط و کارشناس سلامت محیط و کار مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مرگنلر