عکس نوشت:گزیده‌ای از مهمترین اقدامات وزارت ورزش و جوانان در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم به شرح فوق است.

عکس نوشت:گزیده‌ای از مهمترین اقدامات وزارت ورزش و جوانان در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم به شرح فوق است.