حضور رحمانی رضائیه مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان درشهرستان شوط

حضور رحمانی رضائیه مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان درشهرستان شوط
حضور رحمانی رضائیه مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان در شهرستان شوط و دیدار با فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط :رحمانی رضائیه مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان جهت بررسی و رسیدگی به مدارس شهرستان شوط با حسن عبدالهی اصل فرماندار شوط‌‌‌‌‌‌ دیدار کردند