آغاز فرایند تحویل صندوق‌های اخذ رأی در شعب شهرستان شوط توسط نمایندگان فرماندار