برگزاری جلسه کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان شوط با حضور عبدالهی اصل فرماندار شوط .