بازدید از تصفیه خانه آب شرب شهرستان های شوط_ماکو توسط فرماندار و امام جمعه به همراه اعضای شورای تامین و مسئولین مربوطه از تصفیه خانه شهرستان های شوط - ماکو