بررسی وضعیت اراضی روستای تیمور آباد شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار،بخشدار مرکزی،ادارات مرتبط،دهیار و شورای روستای تیمورآباد