برنامه عصر شعر با حضور نوروزی مدیر کل ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در شهرستان شوط