بازدید میدانی از نحوه همکاری و تعامل مردم در خصوص تعطیلی اصناف و بازاردر سطح شهر شوط

بازدید میدانی از نحوه همکاری و تعامل مردم در خصوص تعطیلی اصناف و بازاردر سطح شهر شوط

در راستای اعمال محدودیت های جدید کرونایی در شهرستان شوط

بازدید میدانی از نحوه همکاری و تعامل مردم در خصوص تعطیلی اصناف و بازار ... در سطح شهر شوط توسط اکیب بازرسی ستاد کرونا شهرستان

#ماسک_بزنیم
#کرونا_را_جدی_بگیریم
#بسیج_ملی_علیه_کرونا
#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت
#فاصله_گذاری_اجتماعی_را_رعایت_کنید
#فاصله_گذاری_اجتماعی_را_رعایت_کنید

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط