حضور عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در منزل روشندلان و بیدار دلان