🔻بازدید زینالپور بخشدار قره قویون از نانواییهای سطح شهر مرگنلر