میز ارتباطات مردمی ویژه پایگاه نماز جمعه شوط با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

میز ارتباطات مردمی ویژه پایگاه نماز جمعه شوط با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.
میز ارتباطات مردمی در جهت پاسخگویی به سوالات مردم با حضور روسای محترم ادارات شهرستان ‌شوط ▫️اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شوط ▫️اداره پست شهرستان شوط ▫️اداره منابع آب شهرستان شوط ▫️اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شوط ▫️شرکت توزیع برق شهرستان شوط ▫️ کتابخانه عمومی شهرستان شوط ▫️ کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان شوط ▫️راهنمایی و رانندگی شهرستان شوط ▫️ دانشگاه پیام نور شهرستان شوط ▫️بانک ملی شهرستان شوط در مسجد جامع شهر برگزار شد.